Sako na míru 2018-11-16T13:36:26+00:00

Sako na míru

Vizitka úspěš­ného muže

Oblek na míru stojí na samém vrcholu pán­ského krej­čov­ského řemesla. Vše musí být per­fektní a doko­nalé. Buďte mezi těmi, kteří se chtějí podí­let na vzniku svého obleku a vytvo­řit si svůj originál.

Vaše perfektně padnoucí sako

Ve 4 krocích

1

Vyberete si střih podle zkušebních setů sak

2

Během 30 minut vezmeme Vaše míry

3

Vyberete si látku a provedení, včetně detailů

4

Do 5 týdnů máte skvěle padnoucí sako doma

Pro­ces měření a navr­ho­vání saka na míru

Abychom Vám byli schopni co nej­lépe a nej­rych­leji zpro­střed­ko­vat pocit, jak bude Vaše nové sako pad­nout, vyu­ží­váme zku­šební sety sak, které máme při­pra­vené ve třech stři­ho­vých lini­ích: slim, regu­lar a com­fort. Úvodní pro­ces braní měr trvá při­bližně tři­cet minut a v jeho prů­běhu Vám vezme náš krejčí potřebné míry, vybere nej­lépe pad­noucí střih, který ide­álně při­způ­sobí Vaší postavě. Díky obleku na míru lze eli­mi­no­vat i nedo­ko­na­losti postavy, jako je pokles ramene nebo jiné nesouměrnosti.

Následně si Vy dle svého přání a poža­davků můžete roz­hod­nout o způ­sobu zapí­nání saka, tvaru klop, počtu kapes a roz­parků. Posled­ním a velmi důle­ži­tým kro­kem je výběr látky, ze které bude sako ušito.

Podle čeho se odli­šují mate­ri­ály na sako na míru?

Správná volba mate­ri­álu je naprosto klí­čová, proto v našem krej­čov­ství Bla­žek mnoho druhů luxus­ních látek v široké škále dez­énů a barev. Látky pochází z Itá­lie od značky Loro Piana. Kva­litu a leh­kost oble­ko­vých tka­nin určuje zejména jem­nost příze.

Jak časově náročné je nechat si ušít sako na míru?

Víme, že Váš čas je vzácný, proto se Vám sna­žíme dobu strá­ve­nou v našem krej­čov­ství co nej­více zkrá­tit, a proto v naprosté vět­šině stačí dvě návštěvy. Při té první pro­běhne měření, výběr mate­ri­álu a všech dal­ších detailů. Druhá návštěva je záro­veň zkouš­kou hoto­vého obleku, a pokud si nepře­jete další úpravy, tak si v ten samý den také odná­šíte svůj nový oblek domů. Pokud jste časově velice zane­prázd­něni, mohou Vás naši krejčí navští­vit v kan­ce­láři nebo doma. Samotné ušití obleku na míru trvá 4-5 týdnů a veš­keré Vaše míry zůstá­vají ulo­ženy v naší data­bázi, takže při další objed­návce již vybí­ráte pouze materiál!

Vybírejte z nejlepších látek

SJEDNAT SCHŮZKU