Vitale Bar­be­ris Cano­nico 2018-08-28T09:35:58+00:00

Vitale Bar­be­ris Cano­nico

Vitale Bar­be­ris Cano­nico je reno­mo­vaný výrobce mate­ri­álů z ital­ského Pra­tri­vera, který v sou­čas­nosti dodává mate­ri­ály do celého světa. Vyrábí nej­kva­lit­nější vlněné poče­sané tka­niny pro výrobu tra­dič­ních kla­sic­kých for­mál­ních i nefor­mál­ních pán­ských obleků, kla­sic­kých i ležér­ních sak a kalhot. Velmi jemná vlna pochází z ovcí Merino z velmi ceně­ného ple­mena, které bylo vyvi­nuto ve Špa­něl­sku kolem 12. sto­letí a dnes je cho­váno v Aus­trá­lii. Mate­ri­ály Vitele Bar­be­ris Cano­nico odpo­ví­dají nej­vyš­ším poža­dav­kům kva­lity.Mate­ri­ály jsou vyrá­běny v růz­ných bar­vách a vzo­rech, jsou ide­ální pro výrobu obleků na míru, for­mál­ních nefor­mál­ních i spor­tov­ních. Hlavní vlast­nosti jsou pohodlí, vše­stran­nost, měk­kost a leh­kost. Tka­niny odpo­ví­dají nej­vyš­ším moder­ním stan­dar­dům.

Mate­ri­ály jsou při­způ­so­beny roč­ním obdo­bím. Jarní a letní kolekce je určena kaž­dému, kdo nechce dělat kom­pro­misy, mate­riál pod­trhne ele­gantní výraz osob­nosti a chuť být ele­gantní i během let­ních měsíců. Letní mate­ri­ály jsou z lehké tka­niny se sil­nou struk­tu­rou, vlna super 120s je v plát­nové vazbě česané tka­niny ze dvou­vrstvé příze, mate­riál je výborný pro svou skvě­lou pro­dyš­nost.

Nabídka také zahr­nuje nové dyna­mické tka­niny s vlnou a mohé­rem, směsi ide­ální pro nošení v hor­kých dnech nebo ve vlh­kých kli­ma­tech. Barvy pře­vlá­dají širo­kou šká­lou odstínů a vzorů, pro letní sezónu jsou ide­ální pře­de­vším svět­lejší tóny.

Nabídka mate­ri­álů pro zimní obleky, saka a kalhoty také spl­ňuje nej­vyšší stan­dard zpra­co­vání materiálů.

Kolekce Pru­nelle 110′s Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, antra­cit a navy) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 110 vlně.
Kolekce Pru­nelle Super 120′s je vol­nější kolekcí, která obsa­huje větší množ­ství vari­ant. Vybí­rat můžete z růz­ných typů mate­ri­álů, které jsou vyroběny ze 120′s vlny. Širší je i škála barev (černá, antra­cit, šedá, modrá, sv. modrá, hnědá, sv. šedá).
Kolekce Pru­nelle Super 120′s Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, modrá, šedá) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 120 vlně.
Kolekce 2ply palin weave Super 120 Clas­sics zahr­nuje, jak již název vypo­vídá, mate­ri­ály kla­sic­kých barev (černá, šedá a navy) i mate­ri­á­lo­vých slo­žení ve 120 vlně.