D & J Ander­son 2018-07-17T11:21:34+00:00

D & J Ander­son

Spo­leč­nost David & John Ander­son byla zalo­žena v Glas­gow roku 1822 Johnem Ander­so­nem. Po roce 1844, kdy se syn Johna Ander­sona David začal aktivně účast­nit vývoje firmy, byl jme­no­ván spo­leč­ní­kem. Během tohoto období se spo­leč­nost celo­svě­tově pro­sla­vila kva­li­tou své bavlny, která byla pova­žo­vána za tu nej­kva­lit­nější egypt­skou bavlnu na světě.

V roce 1992 byla firma D & J Ander­son kou­pena ital­skou sku­pi­nou Albini, což mělo za násle­dek velký vze­stup značky, díky roz­ší­ření tech­nic­kých možností.

S pou­ži­tím bavlny nej­vyšší možné kva­lity egypt­ské Gizy 45, značka D & J Ander­son uspěla v pro­dukci nej­jem­nější bavlny na světě, která dis­po­nuje hod­no­tou NE 300/2.