Košile na míru 2018-07-02T10:05:06+00:00

Košile na míru

Košile na míru je jedinečný originál. Proto by měla být nedíl­nou sou­částí šat­níku každého moder­ního muže. Měla vyja­d­řo­vat ele­ganci, ori­gi­na­litu spolu s oso­bitým stylem svého nosi­tele a záro­veň dotvá­řet jeho image.

Vaše perfektně padnoucí košile

Ve 4 krocích

1

Vyberete si střih podle zkušebních košilových setů

2

Během 30 minut vezmeme Vaše míry

3

Vyberete si látku a provedení, včetně detailů

4

Do 5 týdnů máte skvěle padnoucí košili doma

Z jakých mate­ri­álů můžete vybírat?

Luxusní bavl­něné pře­vážně dvojmo skané koši­lo­viny nám dodává Albini Group a jejich značky Tho­mas Mason a D&J Ander­son zalo­žené v Ang­lii před více než 180 lety. Vyso­kou kva­litu látky udává dlou­ho­vlá­kenná egypt­ská bavlna vyzna­ču­jící se vyso­kým leskem a pří­jem­ným oma­kem, která se pěs­tuje jen ve velmi malé oblasti delty řeky Nilu.

Jak pro­bíhá navr­ho­vání košile na míru?

Neje­nom s výbě­rem mate­ri­álu, ale i s vol­bou střihu vám rádi pomo­hou Made to Mea­sure spe­ci­a­listé, kteří jsou k dis­po­zici v našem krej­čov­ství na Vác­lav­ském náměstí v Praze. Ti vám také dopo­ručí vhodný tvar límce a man­žety s ohle­dem na pří­le­ži­tost pou­žití košile.

Proč si vybrat košili na míru?

Vlastní zpra­co­vání košil je zalo­ženo na doko­na­lém střihu a mis­trné krej­čov­ské práci. Košile Made to Mea­sure se vyzna­čují dvojdíl­ným lím­cem s dvo­ji­tým vyztu­že­ním, vyn­da­vací kos­ticí a kos­ticí ve švu. Dále pak spe­ci­ální tech­no­lo­gií faj­no­vých a při­tom pev­ných švů, dvou­díl­ným sed­lem seši­tým způ­so­bem napo­má­ha­jí­cím doko­na­lému kopí­ro­vání ramen, knof­líky z čisté per­leti a dal­šími prvky.

Díky kom­bi­naci luxus­ního mate­ri­álu a vysoce kva­lit­ního zpra­co­vání zís­káte zcela výji­mečný výro­bek. Vaše ini­ci­ály vyšité na košili poslouží jako nezvratný důkaz, že jste maji­te­lem ori­gi­nální košile, která byla vyro­bena jen a jen pro vás.

Vybírejte z nejlepších látek

SJEDNAT SCHŮZKU